Wersja dla niedowidzących

Rola Fundacji im. Stefana Batorego w Pakcie Uczciwości

W projekcie Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II (Integrity Pacts - civil control mechanisms for safeguarding EU funds, Phase 2), pakt uczciwości będzie testowany także w Polsce. W drodze otwartego konkursu Komisji Europejskiej Fundacja im. Stefana Batorego została wybrana jako jedna z 15 organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu wybranego postępowania przetargowego w swoim kraju.

Inwestycja, która została wybrana do objęcia Paktem to inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie”. Szacunkowa wartość zamówienia to 501,7 mln złotych. (Więcej o inwestycji w zakładce Inwestycja objęta paktem).

Fundacja im. Stefana Batorego będzie pełniła w projekcie rolę partnera społecznego w realizacji tej inwestycji. Partner społeczny jest niezależnym uczestnikiem postępowania, który nadzoruje wszystkie etapy procesu zamówienia publicznego, od fazy przygotowania postępowania przetargowego, poprzez jego ogłoszenie, ocenę ofert, realizację i odbiór zamówienia. Partner społeczny pełni swoje funkcje do czasu sfinalizowania konkretnego zamówienia publicznego, o ile wszystkie strony wypełniają swoje zobowiązania. Jeżeli strony nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, organizacja pełniąca rolę obserwatora, może skorzystać z prawa odstąpienia od udziału w zamówieniu.

Rola partnera społecznego wykracza jednak poza proste monitorowanie procesu zawierania umów. Dąży on do promowania dobrych praktyk wśród instytucji zamawiających i podmiotów sektora prywatnego, a także rekomenduje zmiany w polityce oraz praktyce udzielania zamówień publicznych. Rolą obserwatora społecznego jest także informowanie opinii publicznej o pakcie uczciwości i angażowanie społeczeństwa oraz władz publicznych.

 

O Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Więcej o Fundacji na stronie www.batory.org.pl.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.