Wersja dla niedowidzących

Zatrudnimy konsultanta technicznego do zespołu monitorującego

Fundacja im. Stefana Batorego zatrudni w ramach Projektu “Integrity Pacts – civil control mechanisms for safeguarding EU funds, Phase II” Wykonawcę świadczącego konsultacje techniczne w zakresie realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót z projektowaniem na linii nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie (dalej: Zamówienie), prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe (dalej: Spółka).

 

 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji następujących Ekspertów:

 

 • Ekspert nr 1 – Projektant w specjalności kolejowej – uczestniczył w opracowaniu jako projektant lub sprawdzający w co najmniej 2 dokumentacjach projektowych dla budowy lub modernizacji (rozbudowy, przebudowy) zelektryfikowanej linii kolejowej, obejmujące łącznie co najmniej szlak i stację kolejową i dla każdej dokumentacji wartość robót wynosiła co najmniej 100 mln zł brutto. Ponadto Ekspert musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
 • Ekspert nr 2 – Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uczestniczył w opracowaniu jako projektant lub sprawdzający w co najmniej 2 dokumentacjach projektowych w zakresie sieci trakcyjnej dla budowy lub modernizacji (rozbudowy, przebudowy) zelektryfikowanej linii kolejowej, obejmujące łącznie co najmniej szlak i stację kolejową i dla każdej dokumentacji wartość robót wynosiła co najmniej 100 mln zł brutto. Ponadto Ekspert musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • Ekspert nr 3 – Projektant w specjalności mostowej – opracował co najmniej 2 dokumentacje projektowe dla budowy lub modernizacji (rozbudowy, przebudowy) mostów lub wiaduktów, w tym co najmniej jednego kolejowego mostu lub wiaduktu położonego na zelektryfikowanej linii kolejowej. Ponadto Ekspert musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

 

 • analiza i opiniowanie zmian umowy o realizację Zamówienia wraz z korespondencją towarzyszącą (tj. przykładowo: wniosek o zmianę, ustalenie Inżyniera, protokół konieczności, etc.);
 • analiza i opiniowanie korespondencji Spółki z wybranym wykonawcą;
 • analiza i opiniowanie ewentualnych sporów pomiędzy Spółką i wybranym wykonawcą;
 • udział w wizytacjach, na placu budowy wraz z Fundacją;
 • udział w spotkaniach między Fundacją a Spółką dotyczących realizacji Zamówienia;
 • konsultowanie z Fundacją oraz wyrażenie pisemnej opinii o danej czynności związanej z Zamówieniem;
 • ścisła współpraca z Fundacją i innymi konsultantami (w tym w szczególności konsultantem prawnym);
 • wskazywanie ewentualnego niewłaściwego zachowania Fundacji, pozostałych konsultantów lub osób realizujących Pakt Uczciwości z ich strony;
 • przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących przy udzielaniu Zamówienia oraz złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności. Powyższe dotyczy również osób przy pomocy których Wykonawca realizował będzie niniejsze zamówienie;
 • poinformowanie o konflikcie interesów po jego stronie lub po stronie osób realizujących niniejsze zamówienie po jego stronie;
 • złożenie przez Ekspertów oraz osoby realizujące zamówienie po stronie Wykonawcy oświadczenia o podleganiu lub nie wyłączeniu z postępowania o Zamówienie na podstawie przesłanek określonych w art. 17 ustawy PZP (lub adekwatnych przepisów obowiązujących w przyszłości);
 • wyłączenie osób działających na zlecenie Wykonawcy z udziału w procedurze udzielenia i realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia w stosunku do tych osób przesłanek określonych w art. 17 ustawy PZP (lub adekwatnych przepisów obowiązujących w przyszłości);
 • prowadzenie czynności związanych z Zamówieniem lub Projektem w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców;
 • zagwarantowanie, że czynności związane z Zamówieniem na każdym etapie będą wykonywane przez osoby przestrzegające zasad bezstronności i obiektywizmu;
 • analiza i opiniowanie innych informacji związanych z realizacją Projektu lub Zamówieniem, w szczególności wyników kontroli wewnętrznej Spółki, kontroli Prezesa UZP, kontroli CUPT, audytów KE, itp.;
 • dokumentowanie wszystkich czynności oraz przedstawianie wszystkich analiz i opinii wymienionych w punktach powyżej, w formie ustalonej przez Fundację;
 • dokumentowanie czasu pracy w formie ustalonej przez Fundację.

 

Termin realizacji: październik 2017 –  grudzień 2019

Szacowany wymiar pracy: ok. 3-6 dni w miesiącu

W celu przedstawienia swojej oferty zawierającej cenę brutto za 1 godzinę pracy konsultanta technicznego należy wysłać wiadomość na adres: [email protected] .

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.