Wersja dla niedowidzących

Jaka jest rola partnera społecznego?

Partner społeczny jest niezależnym uczestnikiem postępowania, który nadzoruje wszystkie etapy procesu zamówienia publicznego, od momentu przygotowania postępowania przetargowego, poprzez jego ogłoszenie, ocenę ofert, realizację i odbiór zamówienia. W projekcie w całej Europie uczestniczyć będzie 15 partnerów społecznych. Są to lokalne organizacje pozarządowe – 10 z nich to oddziały Transparency International (w Bułgarii, Czechach, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie, w Litwie, w Portugalii, Rumunii i Słowenii), pozostałe 5 to inne organizacje pozarządowe (Action Aid i Amapola we Włoszech, the Romanian Academic Society i Institute for Public Policy w Rumunii, Fundacja im Stefana Batorego w Polsce).

Zamawiający oraz wykonawcy zobowiązują się do współpracy i dostarczania wszelkich informacji umożliwiających parterowi społecznemu wykonywanie jego zadań. Jeśli organizacja monitorująca zamówienie podejrzewa, że na jakimkolwiek etapie wystąpiły nieprawidłowości i nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi ze strony podmiotu zamawiającego, zgłasza swoje obawy właściwym organom i podejmuje działania w celu ich wyjaśnienia. Celem jest znalezienie słabych stron i ciągłe dążenie do ulepszeń. Nie chodzi o honorowanie instytucji zamawiającej albo samego procesu prowadzenia zamówienia – pakt uczciwości nie jest rodzajem certyfikatu. Partner społeczny pełni swoje funkcje do czasu sfinalizowania konkretnego zamówienia publicznego, o ile wszystkie strony wypełniają swoje zobowiązania. Jeśli tego nie robią, organizacja pełniąca rolę obserwatora, może skorzystać z prawa odstąpienia od udziału w zamówieniu.

Rola partnera społecznego wykracza poza proste monitorowanie procesu zawierania umów. Dąży on do promowania dobrych praktyk wśród instytucji zamawiających i podmiotów sektora prywatnego, rekomendując zmiany w polityce oraz praktyce udzielania zamówień publicznych. Rolą obserwatora społecznego jest także informowanie opinii publicznej o pakcie uczciwości i zwiększanie zaangażowania społeczeństwa i władz publicznych.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.