Wersja dla niedowidzących

Opinia prawna Fundacji Batorego w sprawie przygotowania jednostronnego protokołu odbioru i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót

30 marca 2021 roku Fundacja wystosowała opinię prawną, której celem jest ocena prawidłowości sposobu postępowania PKP PLK S.A. oraz ZUE S.A., a także działania Inżyniera Projektu w przedmiocie dokonania odbiorów końcowych robót oraz wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

PRZECZYTAJOpinia prawna Fundacji w sprawie udostępnienia edytowalnej wersji modelu 
akustycznego

5 listopada 2020 roku Fundacja wystosowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego opinię prawną, tzw. amicus curiae w sprawie dotyczącej skargi złożonej przez ZUE S.A. na bezczynność PKP PLK S.A. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Opinia ma na celu ustalenie, czy edytowalna wersja modelu akustycznego sporządzona na potrzeby przygotowania inwestycji stanowi informację publiczną.

PRZECZYTAJOpinia prawna Fundacji w sprawie prowadzenia robót na podstawie zgłoszenia

22 marca 2019 roku Fundacja wystosowała opinię prawną, która ma na celu ustalenie, czy w przypadku monitorowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też możliwe jest prowadzenie robót na podstawie zgłoszenia.

PRZECZYTAJ Opinia prawna w sprawie warunków zlecania prac dodatkowych, terminów wiążących dla urzędów na udzielanie odpowiedzi na wnioski ULICP i innych.

10 października 2018 roku Fundacja wystosowała opinię prawną, która miała na celu odpowiedzenie na to, jakie są warunki zlecania prac dodatkowych, które ze względu na specyfikę i kwotę mogą wymagać osobnego postępowania przetargowego, jakie terminy na odpowiedź obowiązują urzędy w przypadku złożenia wniosku ULICP przez Wykonawcę oraz jakie są formalne przesłanki odstąpienia przez Wykonawcę od umowy. W analizie znajduje się także komentarza do stanowiska Zamawiającego i Inżyniera dotyczącego nieakceptowania żadnych robót na zgłoszenie bez uzyskania pozwolenia na budowę.

PRZECZYTAJAnaliza i opinia prawna Fundacji  w sprawie roszczenia nr 5 Wykonawcy (IV-VI 2018)

25 maja 2018 roku Fundacja wystosowała do Zamawiającego pismo wraz z analizą na temat roszczenia Wykonawcy odnoszącego się do "ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą", przygotowaną na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe. Analiza została uzupełniona opinią prawną sporządzoną przez konsultanta Fundacji.

PRZECZYTAJ

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.