Linia kolejowa Częstochowa – Zawiercie. Dokumentacja fotograficzna przed modernizacją

Prace remontowe na linii kolejowej nr 1 rozpoczną się już w tym roku. Zmodernizowane zostaną m.in. 44 km linii, 15 przejazdów kolejowych, wymieniona zostanie sieć trakcyjna, zwiększy się prędkość pociągów.

Poniżej zdjęcia, które pokazują część miejsc, które zmienią się po zakończeniu inwestycji.

Fot. PKP PLK

Czy ograniczenie dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowi Siłę Wyższą?

Fundacja Batorego wraz ze współpracującymi z nią ekspertami prawnymi przygotowała analizę dotyczącą zgłoszonego przez Wykonawcę inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie” roszczenia nr 5 dotyczącego ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą.

Autorzy analizy wskazują na fakt, że poruszone zagadnienie jest skomplikowane i zdecydowanie wykracza poza ramy jednego kontraktu. Problemy wynikające ze zmieniających się ceny  towarów i usług są problemem pojawiającym się w wielu branżach. Uznanie bądź odrzucenie roszczenia będzie więc miało znaczenie dla całego rynku zamówień publicznych, a w szczególności dla branży kolejowej.

Przygotowana analiza przedstawia konsekwencje związane z przyjęciem bądź odrzuceniem roszczenia numer 5 – podaje propozycje nie dając jednocześnie jednoznacznych wskazówek jakie rozwiązanie byłoby w tej sytuacji najbardziej korzystne. Proponuje jednocześnie podjęcie rozmów i konsultacji pomiędzy stronami kontraktu.

Polecamy lekturę całości dokumentu!

Analiza i opinia prawna nt. roszczenia nr 5 Wykonawcy

 

 

Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych – relacja

Czy systemy compliance mogą być skutecznym narzędziem poprawiającym jakość zamówień publicznych? A może bez regulacji prawnych, kar i sankcji nie uda się uniknąć konfliktów interesów i nadużyć? W Fundacji Batorego rozmawiali przedstawiciele i przedstawicielki UOKiK, UZP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Siemensa oraz Kancelarii DZP, współorganizatorki seminarium.

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że procedura zamówień publicznych wymaga uproszczenia, niezbędne są dobre przykłady prowadzenia przetargów oraz ich kompletny i ogólnodostępny rejestr. Większość z nich podnosiła kwestię konieczności profesjonalizacji zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o systemy compliance mamy jeszcze trochę do zrobienia.  Wymagają one wdrożenia, zmiany podejścia i interpretacji prawa, a często również sankcji, bo bez nich jak wskazywali goście same systemy mogą się nie obronić.

Udział w spotkaniu wzięli  Wojciech Hartung (Kancelaria DZP),  Jerzy Żochowski (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), Marcin Szczepański (Siemens), Sonia Jóźwiak-Górny (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Katarzyna Tyc-Okońska (Urząd Zamówień Publicznych).

Warsztaty prowadzili: Krzysztof Krak, Maciej Wnuk, Anna Hlebicka-Józefowicz (Kancelaria DZP), Marcin Waszak (Fundacja Batorego), Grzegorz Makowski (Fundacja Batorego).

Program spotkania [.PDF]

Sylwetki panelistów [.PDF]

Rejestracja z pierwszej części spotkania:

Podsumowanie warsztatów:

 

Analiza i opinia prawna Fundacji Batorego na temat roszczenia nr 5 Wykonawcy (IV-VI 2018)

Pismo Fundacji Batorego wraz z analizą na temat roszczenia Wykonawcy odnoszącego się do „ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą”, przygotowaną na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe. Analiza została uzupełniona opinią prawną sporządzoną przez konsultanta Fundacji.

Postępowania jednoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych

Zapraszamy do lektury tekstu Grzegorza Makowskiego na temat możliwościowi zastosowania do pomiaru ryzyka korupcji tzw. wskaźnika „jednej oferty”.

Zamówienia publiczne to ogromna sfera aktywności różnego rodzaju instytucji publicznych (zamawiających) oraz przedsiębiorstw  (wykonawców). Zamówienia publiczne to także specyficzny rynek, na którym ścierają się różne wartości i logiki działania – z jednej strony dążenie do zysku, z drugiej prymat oszczędności i dbałości o przysłowiowy „publiczny grosz”. Oczekuje się, że jak każdy rynek, tak też zamówienia publiczne będą działać według logiki otwartej i swobodnej konkurencji, co w rezultacie będzie się przekładać na racjonalne zachowania tak zamawiających, jak i wykonawców. Praktyka pokazuje jednak, że synkretyzm rynku zamówień jest jednocześnie źródłem jego problemów. Zamówienia publiczne nie tylko nie są wolne od korupcji i innych nadużyć, ale są wskazywane jako jeden z głównych obszarów ryzyka. Zagrożenie nieprawidłowościami na rynku zamówień publicznych możemy obserwować, identyfikując czynniki zakłócające jego podstawową cechę – konkurencyjność. Niniejszy tekst jest prezentacją możliwości zastosowania do pomiaru ryzyka korupcji tak zwanego wskaźnika „jednej oferty” (czyli sytuacji, w której w ramach procesu udzielania zamówienia publicznego,
w konkurencyjnej, otwartej procedurze, pojawia się tylko jedna ważna oferta). Celem jest też pokazanie szerszego tła teoretycznego, na którym użycie takiego wskaźnika znajduje głębszy sens, oraz przykładów jego zastosowania.

Pełny tekst ukazał się w czwartym numerze czasopisma Zarządzanie Publiczne.

Przeczytaj

Notatka ze spotkania kwartalnego (23 maja 2018)

Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

[Pobierz .PDF]

Zapraszamy na seminarium „Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych”

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Kancelaria DZP zapraszają na seminarium Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych, które odbędzie się 27 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego.

Spotkanie poświęcone będzie systemom compliance w prawie zamówień publicznych, a także sposobom poprawy zarządzania ryzykiem nieprawidłowości przez wykonawców i zamawiających.

Seminarium będzie miało charakter warsztatowy. W trzech oddzielnych sesjach poruszone zostaną tematy Paktu Uczciwości jako narzędzia compliance, wykorzystania systemów zgłaszania nadużyć w zamówieniach publicznych, a także zarządzania ryzykiem konfliktu interesów jako etycznemu aspektowi zamówień publicznych. Spotkanie otworzy sesja wprowadzająca i krótki panel dyskusyjny Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy?

Warsztaty i spotkania poprowadzą praktycy zajmujący się od lat prawem zamówień publicznych. Udział wezmą również przedstawiciele firm – zarówno przedstawiciele zamawiających, jak i wykonawców – w których funkcjonują systemy compliance.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r w Fundacji im. Stefana Batorego, w godzinach godz. 11:00 – 14:30.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny

Program do pobrania [.PDF]

Sylwetki panelistów [.PDF]

 

Program spotkania:

11.00 – 12.30 CZĘŚĆ I – wystąpienia otwierające

Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy?

11.00-11.20 Wprowadzenie – Wojciech Hartung (Kancelaria DZP)
11.20-12.30 Panel dyskusyjny – Wojciech Hartung (Kancelaria DZP), Mariusz Haładyj (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – tbc), Marcin Szczepański (Siemens); Sonia Jóźwiak-Górny (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Katarzyna Tyc-Okońska (Urząd Zamówień Publicznych).

moderacja: Marcin Waszak (forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego)

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.45 CZĘŚĆ II – sesje warsztatowe

Warsztaty na temat możliwości poprawy zarządzania ryzykiem nieprawidłowości przez zamawiających i wykonawców

Uwaga! Sesje będą odbywać się równolegle – po części panelowej będzie możliwość zapisania się na jedną wybraną sesję.

Sesja 1. Pakt Uczciwości jako narzędzie compliance
Prowadzący: Grzegorz Makowski

Przedstawienie koncepcji Paktu Uczciwości (Integrity Pact) i świeżych wniosków z pilotażu tego rozwiązania w Polsce. Sesja z udziałem Renaty Krok z PKP PLK (Zamawiający) oraz Joanny Nowak z ZUE S.A. (Wykonawca) biorących udział w pilotażu Paktu Uczciwości i zamówieniu objętym społecznym monitoringiem.

Sesja 2. Wykorzystanie systemów zgłaszania nadużyć w zamówieniach publicznych
Prowadzący: Anna Hlebicka-Józefowicz (Kancelaria DZP), Marcin Waszak (Fundacja Batorego)

Rola sygnalistów w ochronie środków publicznych wydatkowanych w ramach zamówień. Dyskusja o użyteczności i ryzykach stosowania systemów zgłaszania nadużyć przez wykonawców, zamawiających i regulatora.

Sesja 3. Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów jako etyczny aspekt zamówień publicznych
Prowadzący: Krzysztof Krak, Maciej Wnuk

Na czym polega konflikt interesów w zamówieniach publicznych? Jakie relacje pracowników zamawiającego z wykonawcami powinny powodować wyłączenie pracownika lub wykluczenie wykonawcy?

13.45 – 14.30 CZĘŚĆ III – podsumowanie warsztatów

Omówienie najważniejszych wniosków z sesji warsztatowych przez prowadzących. Dyskusja z salą i zakończenie

14.30 Lunch