Notatka ze spotkania kwartalnego (03.06.2019)

Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

[Pobierz.PDF]

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Rekomendacje mają przybliżyć proces udzielania zamówień publicznych oraz wesprzeć kierowników jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Publikacja opisuje przykłady nieprawidłowości oraz sposoby zapobiegania im. Czytaj dalej Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Progress Made in Implementing the OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement

Publikacja zawiera Zasady zwiększenia przejrzystości w zamówieniach publicznych, które mają pomóc decydentom realizować zamówienia publiczne w sposób pozwalający na sprawne i skuteczne zarządzanie Czytaj dalej Progress Made in Implementing the OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009–2017

Od początku 2009 r. do końca lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał około stu dwudziestu orzeczeń w sprawach z zakresu zamówień publicznych i koncesji, w tym w sześciu sprawach prejudycjalnych z wniosku polskich organów. Czytaj dalej Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009–2017

Uwagi mieszkańców Słowika

Fundacja spisała uwagi dotyczące realizacji robót, zgłoszone przez mieszkańców gminy Poczesna na spotkaniu 10.06.2019, przesyłając je do wiadomości Inżyniera Projektu, Wykonawcy i Zamawiającego 05.07.2019. Na zawarte w materiale pytania odpowiedzi udzielił Wykonawca w piśmie z  12.07.2019 . Odpowiedź została przekazana uczestnikom spotkania.

Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Celem badania było zebranie i analiza informacji na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, będącej wynikiem wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli Zamawiających, Wykonawców i Instytucji kontrolujących, co pozwoliło na uzyskanie szerokiego spojrzenia na zagadnienie będące przedmiotem analizy.

Publikacja została wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych
Warszawa, 2018

Przeczytaj