Wersja dla niedowidzących

Złożyliśmy wniosek o informację do MiR w trybie 241 KPA

"Zauważamy ogromne przeciążenie urzędów wojewódzkich wydających decyzje dla inwestycji kolejowych (a także innych) oraz brak kompetentnych pracowników zdolnych do prawidłowych ocen wniosków o pozwolenie na budowę. (więcej…)

Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK

Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły:
  • Przebudowa Stacji Częstochowa – Towarowa
  • Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km)
  • Budowa przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km)
  • Odstąpienie od wykonania niektórych robót na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koziegłowskiej w Myszkowie (256 km)
  • Roboty nad potokiem Parkoszowickim w Myszkowie (265 km)
Dotyczyła ona przede wszystkim kwestii nadużyć przy tak znaczącej i kosztownej zmianie zamówienia. Zespół Fundacji Batorego zwrócił się z prośbą do PKP PLK o wyjaśnienie mechanizmu, który pozwoli na uniknięcie potencjalnych nadużyć w zakresie korekt Ceny Kontraktowej oraz Czasu na Zakończenie. Fundacja wyraziła obawy, że zakres zmian jest bardzo duży i kosztowny  (44 mln zł). Wątpliwość budziły przede wszystkim kwestie kwalifikowalności prac dodatkowych, zgodność proponowanego zakresu prac z z prawem zamówień publicznych oraz możliwości naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Fundacja zwróciła się z prośbą o wskazanie procedury w jakiej jest dokonywana ocena możliwości udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki (w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP), a także wyjaśnienie czy ww. robót dodatkowych nie dało się przewidzieć wcześniej. Pojawiło się również pytanie o czas, w którym spółka powinna podjąć decyzję o realizowanych zmianach oraz czas na zakończenie robót, które nie zostały objęte zmianą (harmonogram wprowadzenia zmian do kontraktu). Fundacja poprosiła również o wyjaśnienie kwestii prowadzenia robót na zgłoszenie. Poniżej publikujemy całość korespondencji: Pismo nr 1 do PKP PLK dot. planowanych poleceń Zmian Odpowiedź na pismo nr 1  Załączniki do pisma: Zal. 1 Pismo Inżyniera Projektu 553 Zał. 2 Propozycja wykonawcy nr 1_08_2018 Zał. 3 Zmiana zakresu robót w km Zał. 4 Propozycja Wykonawcy nr 4_11_2018 Zał. 5 Przejście podziemne Poraj Zał. 6 Pismo Inżyniera nr 706 Zał. 7 Dot. Obiektu w km 264,942 Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia zmian do kontraktu Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia Zmian do kontraktu Odpowiedź PKP PLK na pismo nr 2 Pismo nr 3 dot. realizacji robót na zgłoszenie Pismo nr 3  dot. realizacji robót na zgłoszenie Odpowiedź PKP na pismo nr 3 Załączniki do pisma nr 3 Notatka służbowa z nad 20 lipca 2018 Załącznik do notatki z dn, 9 sierpnia 2018  

Informacja IGTL w sprawie wzrostu cen na rynku kolejowym

Pismo Izby Gospodarczej Transportu Lądowego do Fundacji z informacją  na temat problemów na kontraktach kolejowych zawartych w latach 2016-2017 w związku z kumulacją robót i gwałtownym wzrostem cen.

Analiza i opinia prawna Fundacji Batorego na temat roszczenia nr 5 Wykonawcy (IV-VI 2018)

Pismo Fundacji Batorego wraz z analizą na temat roszczenia Wykonawcy odnoszącego się do "ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą", przygotowaną na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe. Analiza została uzupełniona opinią prawną sporządzoną przez konsultanta Fundacji.

Korespondencja z Zamawiającym na etapie składania ofert (I-II 2017)

Po analizie treści ogłoszonej dokumentacji przetargowej i pytań nadesłanych przez wykonawców Fundacja wymieniła następującą korespondencję z PKP PLK: 1. Pismo Fundacji z 20 stycznia 2017 r. 2. Pismo Fundacji z 6 lutego 2017 r. 3. Pismo PKP PLK z 28 lutego 2017 r.

Przykład klauzuli o Pakcie Uczciwości w umowach o podwykonawstwo dalsze

Przykład klauzuli o Pakcie Uczciwości w umowach Wykonawcy z podwykonawcami

Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów ZUE S.A. przyjęta na podstawie Paktu Uczciwości (6.10.2017)

Oświadczenie ZUE S.A. o złożeniu oferty niezależnie i bez komunikacji z innymi wykonawcami wraz z propozycją polityki ochrony sygnalistów (2.08.2017)

Oświadczenie ZUE S.A. o braku konfliktu interesów z członkami komisji przetargowej (19.07.2017)

III moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. i „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. (4.08.2017)

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społecznego treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2016)

   

II moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017)

Załącznik do I modułu Paktu Uczciwości – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (8.11.2016)

I moduł Paktu Uczciwości – Porozumienie pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (8.11.2016)

Memorandum of understanding for the developement phase of Integrity Pact (between PKP Polskie Linie Kolejowe S.A and Stefan Batory Foundation) (11.2015)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.