Wersja dla niedowidzących

Uwagi mieszkańców Słowika

Fundacja spisała uwagi dotyczące realizacji robót, zgłoszone przez mieszkańców gminy Poczesna na spotkaniu 10.06.2019, przesyłając je do wiadomości Inżyniera Projektu, Wykonawcy i Zamawiającego 05.07.2019. Na zawarte w materiale pytania odpowiedzi udzielił Wykonawca w piśmie z  12.07.2019 . Odpowiedź została przekazana uczestnikom spotkania.

Interwencja u prezesa PKP PLK ws. robót na zgłoszenie

Fundacja po dokonaniu analizy prawnej wskazującej na naruszenie prawa budowlanego w związku z dopuszczeniem robót na zgłoszenie, poinformowała o tym prezesa PKP PLK w wystąpieniu z 9 maja 2019. Do pisma odnieśli się Generalny Wykonawca - ZUE S.A. 21 maja oraz Zamawiający 30 maja.

Interwencja u Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. robót na zgłoszenie

Fundacja dwukrotnie (15.11.2018 i 26.03.2019) zwracała się do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wykorzystywania procedury robót na zgłoszenie niezgodnie z przeznaczeniem i przepisami. Odpowiedź Ministra na oba wystąpienia przyszła 07.05.2019.

Informacja Fundacji na temat ekranów akustycznych

Informacja Fundacji z 8 kwietnia 2019 zawierająca ocenę raportu Wykonawcy o oddziaływaniu na środowisko. Raport został przygotowany jako załącznik do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej w zakresie rezygnacji z ekranów akustycznych. Wykonawca odniósł się do informacji w piśmie z 23 kwietnia 2019.

Opiniowanie nowej Polityki zarządzania etycznego ZUE S.A.

Pismo z 27 lutego 2019 r. z prośbą do Fundacji o zaopiniowanie projektu Polityki zarządzania etycznego ZUE S.A., rozszerzającego zakres obowiązywania dotychczasowej Polityki  na wykonywane przez Spółkę inne, poza monitorowaną w Pakcie Uczciwości inwestycją, zadania publiczne. Fundacja sformułowana swoje uwagi do projektu w piśmie z 14 sierpnia 2019 r.

Prośba o objęcie paktem nowej inwestycji

Pismo prezesa spółki Thales Polska do Fundacji Batorego z prośbą o objęcie paktem uczciwości realizowanych przez tego wykonawcę inwestycji kolejowych.

Podziękowania za udział w Hackathonie

Podziękowania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dla przedstawiciela Fundacji za udział w Hackathonie 16 lutego, odbywającym się w ramach konsultacji projektu nowego prawa zamówień publicznych.

Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK

Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły:
  • Przebudowa Stacji Częstochowa – Towarowa
  • Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km)
  • Budowa przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km)
  • Odstąpienie od wykonania niektórych robót na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koziegłowskiej w Myszkowie (256 km)
  • Roboty nad potokiem Parkoszowickim w Myszkowie (265 km)
Dotyczyła ona przede wszystkim kwestii nadużyć przy tak znaczącej i kosztownej zmianie zamówienia. Zespół Fundacji Batorego zwrócił się z prośbą do PKP PLK o wyjaśnienie mechanizmu, który pozwoli na uniknięcie potencjalnych nadużyć w zakresie korekt Ceny Kontraktowej oraz Czasu na Zakończenie. Fundacja wyraziła obawy, że zakres zmian jest bardzo duży i kosztowny  (44 mln zł). Wątpliwość budziły przede wszystkim kwestie kwalifikowalności prac dodatkowych, zgodność proponowanego zakresu prac z z prawem zamówień publicznych oraz możliwości naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Fundacja zwróciła się z prośbą o wskazanie procedury w jakiej jest dokonywana ocena możliwości udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki (w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP), a także wyjaśnienie czy ww. robót dodatkowych nie dało się przewidzieć wcześniej. Pojawiło się również pytanie o czas, w którym spółka powinna podjąć decyzję o realizowanych zmianach oraz czas na zakończenie robót, które nie zostały objęte zmianą (harmonogram wprowadzenia zmian do kontraktu). Fundacja poprosiła również o wyjaśnienie kwestii prowadzenia robót na zgłoszenie. Poniżej publikujemy całość korespondencji: Pismo nr 1 do PKP PLK dot. planowanych poleceń Zmian Odpowiedź na pismo nr 1  Załączniki do pisma: Zal. 1 Pismo Inżyniera Projektu 553 Zał. 2 Propozycja wykonawcy nr 1_08_2018 Zał. 3 Zmiana zakresu robót w km Zał. 4 Propozycja Wykonawcy nr 4_11_2018 Zał. 5 Przejście podziemne Poraj Zał. 6 Pismo Inżyniera nr 706 Zał. 7 Dot. Obiektu w km 264,942 Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia zmian do kontraktu Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia Zmian do kontraktu Odpowiedź PKP PLK na pismo nr 2 Pismo nr 3 dot. realizacji robót na zgłoszenie Pismo nr 3  dot. realizacji robót na zgłoszenie Odpowiedź PKP na pismo nr 3 Załączniki do pisma nr 3 Notatka służbowa z nad 20 lipca 2018 Załącznik do notatki z dn, 9 sierpnia 2018  

Informacja IGTL w sprawie wzrostu cen na rynku kolejowym

Pismo Izby Gospodarczej Transportu Lądowego do Fundacji z informacją  na temat problemów na kontraktach kolejowych zawartych w latach 2016-2017 w związku z kumulacją robót i gwałtownym wzrostem cen.

Analiza i opinia prawna Fundacji Batorego na temat roszczenia nr 5 Wykonawcy (IV-VI 2018)

Pismo Fundacji Batorego wraz z analizą na temat roszczenia Wykonawcy odnoszącego się do "ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą", przygotowaną na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe. Analiza została uzupełniona opinią prawną sporządzoną przez konsultanta Fundacji.

Korespondencja z Zamawiającym na etapie składania ofert (I-II 2017)

Po analizie treści ogłoszonej dokumentacji przetargowej i pytań nadesłanych przez wykonawców Fundacja wymieniła następującą korespondencję z PKP PLK: 1. Pismo Fundacji z 20 stycznia 2017 r. 2. Pismo Fundacji z 6 lutego 2017 r. 3. Pismo PKP PLK z 28 lutego 2017 r.

Przykład klauzuli o Pakcie Uczciwości w umowach o podwykonawstwo dalsze

Przykład klauzuli o Pakcie Uczciwości w umowach Wykonawcy z podwykonawcami

Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów ZUE S.A. przyjęta na podstawie Paktu Uczciwości (6.10.2017)

Polityka została przyjęta po wymianie pism i uwag między Wykonawcą (list z 2.08.2017) i Fundacją (odpowiedź z 20.09.2017).

Oświadczenie ZUE S.A. o złożeniu oferty niezależnie i bez komunikacji z innymi wykonawcami wraz z propozycją polityki ochrony sygnalistów (2.08.2017)

Oświadczenie ZUE S.A. o braku konfliktu interesów z członkami komisji przetargowej (19.07.2017)

III moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. i „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. (4.08.2017)

3rd Module of Polish Integrity Pact (signed on 4.08.2017)

Term of Reference (ToR) for an open tender to control and supervise implementation of the investment project

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społecznego treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2016)

   

Whistleblower Protection Policy

Draft Whistleblower Protection Policy recommended by the Social Partners (attachment to the 2nd Module of Polish Integrity Pact)

II moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017)

2nd Module of Polish Integrity Pact (signed on 20.07.2017)

Terms of Reference (ToR) for an open tender to design and build No. 1 railway line between Częstochowa and Zawiercie.

Załącznik do I modułu Paktu Uczciwości – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (8.11.2016)

I moduł Paktu Uczciwości – Porozumienie pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (8.11.2016)

1st Module of Polish Integrity Pact (signed on 8.11.2016)

Agreement between the Stefan Batory Foundation and PKP Polish Railways S.A on the implementation of the "Integrity Pact" in the framework of a public procurement project for the design and build of the Częstochowa – Zawiercie section of line No. 1 between Warsaw and Katowice

Memorandum of understanding for the developement phase of Integrity Pact (between PKP Polskie Linie Kolejowe S.A and Stefan Batory Foundation) (11.2015)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.