Wersja dla niedowidzących

Zakończenie działań monitoringowych

13 października 2021 roku Fundacja poinformowała Zamawiającego oraz Wykonawcę o zakończeniu działań monitoringowych prowadzonych w ramach pilotażu Paktu Uczciwości. Zakończenie tych działań wynika z zapisów §7 p.4 porozumienia zawartego między Fundacją a PKP PLK S.A. 8 listopada 2016 roku. Wykonawca odpowiedział 20 października dziękując za wieloletnią współpracę.

Zapytanie w sprawie kar

Fundacja Batorego 11 grudnia 2020 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o kwestię kar wobec Wykonawcy, które naliczył  Zamawiający za  za zwłokę w realizacji poszczególnych Etapów Kontraktu, na które otrzymała  odpowiedź 28 grudnia. Fundacja 9 marca 2021 roku poprosiła Zamawiającego o doprecyzowanie odpowiedzi, które wcześniej otrzymała. Spółka odpowiedziała 31 marca. Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z kolejnymi pytaniami w tej sprawie 23 lipca. Zamawiający odpowiedział 27 września.

Roboty związane z przejściem podziemnym w Poraju

PKP PLK S.A. 20 listopada 2020 roku poinformowała Fundację Batorego o problemach związanych z budową przejścia podziemnego w Poraju, za które obwiniała Wykonawcę. Z kolei ZUE S.A. pismem z 2 grudnia zgłosiło nadużycie , którego dopuścić się miał Zamawiający. Fundacja odniosła się do pisma PKP PLK S.A. wraz z pytaniami w sprawie 3 grudnia i otrzymała odpowiedź cztery dni później. Fundacja 11 grudnia wystosowała pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A., w którym poprosiła o rozmowę z przedstawicielami zarządu argumentując to alarmującą sytuacją. Zdalne spotkanie przedstawicieli Zamawiającego oraz Fundacji Batorego i jej konsultantów odbyło się 17 grudnia, a z jego przebiegu powstała notatka.

W sprawie sporu 22 grudnia odbyło się także specjalne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Fundacji Batorego z którego przebiegu również powstała notatka. W nawiązaniu do tematów poruszanych podczas tego spotkania, 11 stycznia 2021 roku Ministerstwo poinformowało Fundację o tym, że IZ POIiŚ zwróciła się do CUPT z prośbą o wstrzymanie certyfikacji i refundacji dla projektu objętego monitoringiem w ramach Paktu Uczciwości. 12 marca, po kolejnym spotkaniu z Ministerstwem, Fundacja przedstawiła swoją ocenę szczególnie istotnych sytuacji dotyczących inwestycji objętej Paktem Uczciwości.

23 grudnia Spółka odpowiedziała na wcześniej otrzymane od Fundacji pismo, przedstawiając swoją stronę trwającego sporu oraz zaprosiła Fundację do pełnienia roli obserwatora w specjalnej komisji negocjacyjnej. Fundacja 7 stycznia 2021 wyraziła chęć udziału w komisji oraz wystosowała prośbę o udostępnienie istotnych dla sprawy dokumentów, które otrzymała 15 stycznia 2015 roku.  9 lutego, po odbyciu się czterech spotkań zespołu negocjacyjnego, Fundacja wysłała PKP PLK S.A. pismo, w którym przedstawiła oraz rozwinęła swoje postulaty dotyczące polubownego rozwiązania sporu dotyczącego budowy przejścia podziemnego w Poraju oraz przedstawiła zastrzeżenia do toczących się negocjacji, na co Spółka odpowiedziała 25 lutego. Fundacja 3 marca podtrzymała swoje uwagi dotyczące procesu negocjacji i poprosiła o informację, kiedy zarząd PKP PLK S.A. zatwierdzi skierowanie sprawy do mediacji oraz kiedy przejście podziemne w Poraju zostanie oddane do użytku. Odpowiedź Spółki nadeszła 16 marca do której Fundacja ustosunkowała się dzień później, prosząc także o informacje dotyczące decyzji w sprawie mediacji, informacje na temat notatek oraz innych dokumentów dotyczących komisji negocjacyjnej. Fundacja poprosiła także o przekazanie brakujących dokumentów oraz o zaakceptowanie aneksu wydłużającego termin zakończenia Paktu Uczciwości. W sprawie mediacji PKP PLK S.A. udzieliła odpowiedzi 18 marca, a do pozostałych kwestii ustosunkowała się 23 marca. W dniu 16 lipca Fundacja zwróciła się do Spółki z zapytaniem o to, czy postępowanie mediacyjne się zakończyło, na co PKP PLK S.A. odpowiedziała 20 lipca. 23 sierpnia Zamawiający, w odpowiedzi na interwencję Fundacji, poinformował, że uruchomiona została procedura wyboru wykonawcy, który ukończy budowę przejścia podziemnego, a 14 września poinformował, że podpisana została umowa z nowym wykonawcą.

Zapytanie w sprawie przejazdu przy ul. Partyzantów w Myszkowie

Fundacja Batorego 11 stycznia 2021 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o roboty związane z korektą przebiegu drogi na przejeździe przy ul. Partyzantów w Myszkowie i otrzymała odpowiedź 18 lutego. Fundacja 9 marca ponownie zwróciła się do Spółki z pytaniami w tej sprawie na które odpowiedź otrzymała 31 marca. 22 lipca Fundacja zwróciła się do Spółki z prośbą o wyjaśnienie marcowego pisma, gdyż z jego treści wynikało, iż może istnieć niezgodność między zakresem robót określonych w dokumentacji przetargowej, a zrealizowanymi robotami. Zamawiający odpowiedział  24 sierpnia.

Zapytanie w sprawie roszczeń

Fundacja Batorego 28 kwietnia 2020 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z prośbą o wskazanie korespondencji, w której Zamawiający odnosi się do roszczeń Wykonawcy oraz o informacje na temat roszczenia Zamawiającego, na co Spółka odpowiedziała 5 maja. Fundacja ponownie zwróciła się do Zamawiającego w tej sprawie 13 stycznia 2021 roku i otrzymała odpowiedź 12 marca. 28 lipca Fundacja zwróciła się do Spółki z prośbą o przekazanie brakującej korespondencji oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania, co PKP PLK S.A. uczyniła 17 sierpnia.

Korespondencja z PKP PLK S.A. w sprawie Zmian Kontraktu

Fundacja 12 stycznia 2021 roku zwróciła się do Spółki w sprawie przekazania ewentualnych aneksów do Kontraktu zawartego pomiędzy  Zamawiającym i Wykonawcą oraz planowanych do wprowadzenia Zmian Kontraktu i otrzymała odpowiedź 29 stycznia. Fundacja 28 lipca zwróciła się do Zamawiającego z zapytaniem, czy podpisane zostały nowe aneksy do Kontraktu oraz kiedy Wykonawca powinien przystąpić do realizowania robót objętych Zmianą. PKP PLK S.A. odpowiedziała 12 sierpnia.

Zapytanie w sprawie realizacji Kontraktu

Fundacja Batorego 28 kwietnia 2020 roku zwróciła do PKP PLK S.A. z dwoma zapytaniami: o terminy realizacji etapów Kontraktu w aneksie nr 1 oraz o zakończone już etapy Kontraktu. Na pierwsze z nich  Spółka odpowiedziała 12 maja, a na drugie 5  maja.  15 grudnia Fundacja poprosiła Zamawiającego o ustosunkowanie się do kwestii realizacji ostatniego etapu Kontraktu, które otrzymała 28 grudnia. Fundacja zwróciła się do PKP PLK S.A. z prośbą o przedstawienie zmian stanu zaawansowania prac realizowanego w ramach ostatniego Etapu realizacji Kontraktu 28 lipca. Zamawiający odpowiedział 6 sierpnia.

Zapytanie w sprawie zakończenia robót budowlanych

Fundacja Batorego 16 lipca 2021 roku zwróciła się do Zamawiającego z zapytaniem o stan robót budowlanych na monitorowanym odcinku linii kolejowej nr 1. Spółka odpowiedziała 6 sierpnia.

Zgłoszenie nieprawidłowości w sprawie prowadzenia robót w Myszkowie

Do Fundacji 7 września 2020 r. trafiła informacja od dziennikarza Gazety Myszkowskiej, że w trakcie robót w Myszkowie doszło do nieprawidłowości w postaci wkroczenia wykonawcy i podwykonawcy na prywatny teren bez zezwolenia i dewastacji rosnących tam drzew i krzewów. Fundacja udzieliła dziennikarzowi odpowiedzi na adresowane do niej zapytanie prasowe oraz rozpoczęła działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Zorganizowała na ten temat spotkanie z wykonawcą, inżynierem projektu i zamawiającym 14 września. Ponadto do PKP PLK zostało skierowane 10 września pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, na które spółka udzieliła odpowiedzi  17 września. Fundacja odniosła się do niej w kolejnym wystąpieniu z 28 września, zwracając uwagę na powracający problem wymaganych prawem zgód na roboty i prosząc o bardziej szczegółowe informacje. Odpowiedź od PKP PLK na zadane pytania przyszła 20 października. Fundacja kontynuowała korespondencję w tym temacie, prosząc w piśmie z 16 listopada o wyjaśnienie dlaczego strony umowy od początku nie podjęły właściwiej komunikacji na temat problemu z wymianą kabla w Myszkowie.  Odpowiedź na pytania zawarte w piśmie nadeszła 27 listopada. Ponieważ została ona oceniona przez Fundację jako niewystarczającą, skierowano do PKP PLK S.A. dnia 11 stycznia 2021 r. czwarte już pismo w tej sprawie. 5 marca Fundacja wysłała odpowiedź na kolejne zapytanie prasowe Gazety Myszkowskiej. 9 marca Fundacja wystosowała do Zamawiającego pismo informujące o  swojej wizytacji w Myszkowie podczas której otrzymała opinię przyrodniczą, a także zwróciła się z kolejnymi pytaniami w tej sprawie. Na styczniowe pismo Spółka odpowiedziała 15 marca, za to na marcowe 8 kwietnia. Fundacja 28 lipca zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o podanie podstawy do ustalenia, iż przyroda chroniona znajduje się poza terenem inwestycji oraz o przekazanie raportów z nadzoru środowiskowego. PKP PLK S.A. odpowiedziała 30 lipca.

Zapytanie w sprawie decyzji lokalizacyjnych

Fundacja Batorego 22 grudnia 2020 roku skierowała zapytanie do PKP PLK S.A. w sprawie decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę i rozbiórkę, na które otrzymała odpowiedź 29 stycznia 2021 roku. 28 lipca Fundacja ponownie zwróciła się do Zamawiającego z pytaniami o uzyskane pozwolenia i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na co Spółka odpowiedziała 30 lipca.

Korespondencja w sprawie Świadectwa Przejęcia Robót i opinii prawnej

W piśmie z dnia 17 marca 2021 roku Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie dokumentów związanych z wystawieniem jednostronnego Świadectwa Przejęcia w celu przygotowania opinii prawnej dotyczącej problemu odbiorów końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia. 26 marca do pisma tego odniósł się także Wykonawca przedstawiając własne stanowisko w tej sprawie oraz udostępniając dokumentację kontraktową powiązaną z tym zagadnieniem.

30 marca Fundacja wystosowała opinię prawną, której celem była ocena prawidłowości sposobu postępowania PKP PLK S.A. oraz ZUE S.A., a także działania Inżyniera Projektu w przedmiocie dokonania odbiorów końcowych robót oraz wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

7 kwietnia roku ZUE S.A. poinformowało Fundację, że nie zgadza się z wnioskami zawartymi w rzeczonej opinii,  zarzucając autorowi konflikt interesów. Do zarzutów Fundacja odniosła się 9 kwietnia. W sprawie tej ZUE S.A. przesłało jeszcze dwa pisma: 9 kwietnia oraz 12 kwietnia. Do pierwszego z nich Fundacja odniosła się 24 maja na co Wykonawca odpowiedział 8 czerwca.

15 kwietnia Fundacja zwróciła się do PKP PLK S.A. z prośbą o przekazanie opinii prawnej Spółki dotyczącej tego problemu oraz o  ustosunkowanie się do opinii prawnej sporządzonej przez Fundację. Ponadto, poprosiła również o udostępnienie korespondencji kontraktowej, zarówno Zamawiającego, jak i Inżyniera Kontraktu. PKP PLK S.A. odpowiedziała 20 kwietnia [1] [2]. 16 lipca Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie informacji o to, czy zrealizowane zostały prace, których nieukończenie Spółka wskazywała jako przeszkody przed wystawieniem Świadectwa Przejęcie Robót. PKP PLK S.A. odpowiedziała 30 lipca.

Korespondencja w sprawie wypowiedzenia Umowy na pełnienie nadzoru inżynierskiego

19 maja 2021 roku PKP PLK S.A. poinformowała Fundację o wypowiedzeniu Umowy Inżynierowi Projektu na pełnienie nadzoru inżynierskiego. 21 maja Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie treści wypowiedzenia oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zaistniałą sytuacją. Spółka odpowiedziała 28 maja. Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z kolejnymi pytaniami 9 czerwca, na które odpowiedział 17  oraz 23 czerwca. W dniu 16 lipca Fundacja zwróciła się  do PKP PLK S.A. z prośbą o udostępnienie treści wypowiedzenia umowy, które złożył Inżynier Projektu oraz istotnej korespondencji, a także zadała kolejne pytania w tej sprawie. Spółka odpowiedziała 29 lipca.

Zapytanie w sprawie umowy o dofinansowanie

Fundacja Batorego 13 stycznia 2021 r. zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o umowę o dofinansowanie projektu objętego Paktem Uczciwości i otrzymała odpowiedź 16 lutego 2021 r. W dniu 8 czerwca Fundacja zwróciła się do Spółki z prośbą o udostępnienie aneksu do umowy o dofinansowanie oraz o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania w tej sprawie, co Spółka uczyniła 14 czerwca.

Zapytanie w sprawie odbiorów eksploatacyjnych

Fundacja Batorego 11 stycznia 2021 zwróciła się z prośbą do PKP PLK S.A. o potwierdzenie, że oddane do eksploatacji części lub całości robót objętych Kontraktem są wolne od wad/ usterek oraz, że wcześniej wskazane braki, wady lub usterki zostały usunięte i otrzymała odpowiedź 12 marca.

Zapytanie w sprawie przebudowy stacji Częstochowa Towarowa

Fundacja Batorego 28 kwietnia 2020 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o Polecenie Zmiany nr 2, które dotyczy przebudowy stacji Częstochowa Towarowa i otrzymała odpowiedź 4 maja. Fundacja 12 stycznia 2021 roku zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o aktualizacje informacji przekazanych w otrzymanej odpowiedzi, którą otrzymała 12 marca.  

Aneks do Paktu Uczciwości – korespondencja z PKP PLK S.A.

Fundacja Batorego 22 lutego 2021 roku zwróciła się do PKP PLK S.A.  z propozycją zawarcia aneksu terminowego do Paktu Uczciwości ze względu na wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót przez Inżyniera Projektu dla robót objętych Paktem. Do propozycji Spółka ustosunkowała się 24 lutego, na co Fundacja odpowiedziała 3 marca.  

Korespondencja z PKP PLK S.A. w sprawie ekranów akustycznych

Fundacja 22 grudnia 2020 r. skierowała zapytanie do PKP PLK S.A. w sprawie sporu z Wykonawcą dotyczącego ekranów akustycznych i otrzymała odpowiedź  29 stycznia 2021 r.

Korespondencja w sprawie konfliktu interesów

4 maja 2017 roku Fundacja poinformowała Zamawiającego o potencjalnym konflikcie interesów, który może pojawić się pomiędzy głównym projektantem Wykonawcy a Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Częstochowie, na co Spółka odpowiedziała 17 maja. 15 grudnia 2020 roku Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z pytaniem o rolę Dyrektora w procedurach odbiorowych dotyczących inwestycji objętej Paktem oraz o to , czy wdrożone zostały dodatkowe mechanizmy monitorujące. Na pismo to Wykonawca odpowiedział  w dniu 23 grudnia, a Zamawiający 13 stycznia.

Korespondencja z PKP PLK S.A. w sprawie opóźnionej płatności dla Wykonawcy

Fundacja Batorego 6 listopada 2019 roku skierowała do PKP PLK S.A.  zapytanie w kwestii braku terminowej zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, na które otrzymała odpowiedź 13 listopada. Z uwagi na powtarzające się problemy z płatnościami, Fundacja dwukrotnie poprosiła Spółkę o ponowne ustosunkowanie się do sprawy 28 kwietnia oraz 11 grudnia 2020 roku i otrzymała odpowiedzi kolejno 13 maja i 28 grudnia.

Pytania mieszkańców Myszkowa i odpowiedzi Wykonawcy i Zamawiającego

Fundacja spisała pytania dotyczące realizacji robót, zgłoszone przez mieszkańców Myszkowa na spotkaniu, które odbyło się 24 października 2019 r., a następnie przekazała je Wykonawcy i Zamawiającemu. Przedstawiciele obu podmiotów udzielili odpowiedzi, które zostały przekazana uczestnikom spotkania.

Zapytanie ws. nieprzekazania Wykonawcy edytowalnej wersji modelu akustycznego

Spółka PKP PLK S.A. odmówiła Wykonawcy udostępnienia edytowalnej wersji modelu akustycznego w ramach dostępu do informacji publicznej uznając, że nie jest to informacja publiczna. Fundacja poprosiła o umotywowanie stanowiska PKP PLK S.A. i wyłożenie przyczyn, dla których materiał nie może być udostępniony w korespondencji z 6 listopada 2019 r. [Pobierz PDF] i otrzymała odpowiedź z Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A. 15 listopada [Pobierz PDF].

Zapytanie ws. działań kontrolnych podjętych przez PKP PLK

Fundacja 9 sierpnia 2019 r. skierowała do PKP PLK S.A. prośbę o wyjaśnienie jakie działania kontrolne i organizacyjne podjęła w celu wyjaśnienia problemu "robót na zgłoszenie" [pobierz PDF]. Prośba o informacje w tej sprawie została ponownie przedłożona przez Fundacje w piśmie z 6 listopada 2019 r. ponieważ PKP PLK S.A. nie odpowiedziała na poprzednie zapytanie [pobierz PDF]. Odpowiedź PKP PLK została ostatecznie wystosowana do Fundacji 22 listopada 2019 r. [pobierz PDF].

Uwagi mieszkańców Słowika

Fundacja spisała uwagi dotyczące realizacji robót, zgłoszone przez mieszkańców gminy Poczesna na spotkaniu 10.06.2019, przesyłając je do wiadomości Inżyniera Projektu, Wykonawcy i Zamawiającego 05.07.2019. Na zawarte w materiale pytania odpowiedzi udzielił Wykonawca w piśmie z  12.07.2019 . Odpowiedź została przekazana uczestnikom spotkania.

Interwencja u prezesa PKP PLK ws. robót na zgłoszenie

Fundacja po dokonaniu analizy prawnej wskazującej na naruszenie prawa budowlanego w związku z dopuszczeniem robót na zgłoszenie, poinformowała o tym prezesa PKP PLK w wystąpieniu z 9 maja 2019. Do pisma odnieśli się Generalny Wykonawca - ZUE S.A. 21 maja oraz Zamawiający 30 maja.

Interwencja u Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. robót na zgłoszenie

Fundacja dwukrotnie (15.11.2018 i 26.03.2019) zwracała się do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wykorzystywania procedury robót na zgłoszenie niezgodnie z przeznaczeniem i przepisami. Odpowiedź Ministra na oba wystąpienia przyszła 07.05.2019.

Informacja Fundacji na temat ekranów akustycznych

Informacja Fundacji z 8 kwietnia 2019 zawierająca ocenę raportu Wykonawcy o oddziaływaniu na środowisko. Raport został przygotowany jako załącznik do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej w zakresie rezygnacji z ekranów akustycznych. Wykonawca odniósł się do informacji w piśmie z 23 kwietnia 2019.

Opiniowanie nowej Polityki zarządzania etycznego ZUE S.A.

Pismo z 27 lutego 2019 r. z prośbą do Fundacji o zaopiniowanie projektu Polityki zarządzania etycznego ZUE S.A., rozszerzającego zakres obowiązywania dotychczasowej Polityki  na wykonywane przez Spółkę inne, poza monitorowaną w Pakcie Uczciwości inwestycją, zadania publiczne. Fundacja sformułowana swoje uwagi do projektu w piśmie z 14 sierpnia 2019 r.

Prośba o objęcie paktem nowej inwestycji

Pismo prezesa spółki Thales Polska do Fundacji Batorego z prośbą o objęcie paktem uczciwości realizowanych przez tego wykonawcę inwestycji kolejowych.

Podziękowania za udział w Hackathonie

Podziękowania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dla przedstawiciela Fundacji za udział w Hackathonie 16 lutego, odbywającym się w ramach konsultacji projektu nowego prawa zamówień publicznych.

Złożyliśmy wniosek o informację do MIiR w trybie 241 KPA

"Zauważamy ogromne przeciążenie urzędów wojewódzkich wydających decyzje dla inwestycji kolejowych (a także innych) oraz brak kompetentnych pracowników zdolnych do prawidłowych ocen wniosków o pozwolenie na budowę. (więcej…)

Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK

Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu 2018 r. prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły:
  • Przebudowy Stacji Częstochowa Towarowa;
  • Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km);
  • Budowy przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km);
  • Odstąpienia od wykonania niektórych robót na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koziegłowskiej w Myszkowie (256 km);
  • Robót nad potokiem Parkoszowickim w Myszkowie (265 km).
  Tematem pism była prewencja nadużyć, zwłaszcza przy najbardziej znaczącej i kosztownej zmianie w zakresie przebudowy stacji Częstochowa Towarowa. Zespół Fundacji Batorego zwrócił się z prośbą do PKP PLK o wyjaśnienie mechanizmu, który pozwoliłby na uniknięcie potencjalnych nieprawidłowości w zakresie korekt Ceny Kontraktowej oraz Czasu na Zakończenie. Obawy Fundacji brały się z dużego zakresu i kosztownego charakteru tej zmiany (44 mln zł). Wątpliwość budziły przede wszystkim kwestie kwalifikowalności prac dodatkowych, zgodności proponowanego zakresu prac z z prawem zamówień publicznych oraz możliwości naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Fundacja zwróciła się z prośbą o wskazanie procedury w jakiej jest dokonywana ocena możliwości udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki (w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP), a także wyjaśnienie czy ww. robót dodatkowych nie dało się przewidzieć wcześniej. Pojawiło się również pytanie o czas, w którym spółka powinna podjąć decyzję o realizowanych zmianach oraz czas na zakończenie robót, które nie zostały objęte zmianą (harmonogram wprowadzenia zmian do kontraktu). Fundacja poprosiła również o wyjaśnienie kwestii prowadzenia robót na zgłoszenie. Poniżej publikujemy całość korespondencji: Pismo nr 1 do PKP PLK dot. planowanych poleceń Zmian Odpowiedź na pismo nr 1  Załączniki do pisma: Zal. 1 Pismo Inżyniera Projektu 553 Zał. 2 Propozycja wykonawcy nr 1_08_2018 Zał. 3 Zmiana zakresu robót w km Zał. 4 Propozycja Wykonawcy nr 4_11_2018 Zał. 5 Przejście podziemne Poraj Zał. 6 Pismo Inżyniera nr 706 Zał. 7 Dot. Obiektu w km 264,942 Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia zmian do kontraktu Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia Zmian do kontraktu Odpowiedź PKP PLK na pismo nr 2 Pismo nr 3 dot. realizacji robót na zgłoszenie Pismo nr 3  dot. realizacji robót na zgłoszenie Odpowiedź PKP na pismo nr 3 Załączniki do pisma nr 3 Notatka służbowa z dn. 20 lipca 2018 Załącznik do notatki z dn. 9 sierpnia 2018  

Problem wzrostu kosztów robót i waloryzacji kontraktu

24 stycznia 2018 roku Zamawiający zwrócił się do Fundacji Batorego z prośbą o wydanie opinii w sprawie Roszczenia nr 5 Wykonawcy, które odnosiło się do ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą. W dniu 20 września 2018  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przesłała do Fundacji pismo z informacją  na temat problemów na kontraktach kolejowych zawartych w latach 2016-2017 w związku z kumulacją robót i gwałtownym wzrostem cen.

Korespondencja z Zamawiającym na etapie składania ofert (I-II 2017)

Po analizie treści ogłoszonej dokumentacji przetargowej i pytań nadesłanych przez wykonawców Fundacja wymieniła następującą korespondencję z PKP PLK: 1. Pismo Fundacji z 20 stycznia 2017 r. 2. Pismo Fundacji z 6 lutego 2017 r. 3. Pismo PKP PLK z 28 lutego 2017 r.

Przykład klauzuli o Pakcie Uczciwości w umowach o podwykonawstwo dalsze

Przykład klauzuli o Pakcie Uczciwości w umowach Wykonawcy z podwykonawcami

Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów ZUE S.A. przyjęta na podstawie Paktu Uczciwości (6.10.2017)

Polityka została przyjęta po wymianie pism i uwag między Wykonawcą (list z 2.08.2017) i Fundacją (odpowiedź z 20.09.2017).

Oświadczenie ZUE S.A. o złożeniu oferty niezależnie i bez komunikacji z innymi wykonawcami wraz z propozycją polityki ochrony sygnalistów (2.08.2017)

Oświadczenie ZUE S.A. o braku konfliktu interesów z członkami komisji przetargowej (19.07.2017)

III moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. i „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. (4.08.2017)

3rd Module of Polish Integrity Pact (signed on 4.08.2017)

Term of Reference (ToR) for an open tender to control and supervise implementation of the investment project

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społecznego treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2016)

   

Whistleblower Protection Policy

Draft Whistleblower Protection Policy recommended by the Social Partners (attachment to the 2nd Module of Polish Integrity Pact)

II moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017)

2nd Module of Polish Integrity Pact (signed on 20.07.2017)

Terms of Reference (ToR) for an open tender to design and build No. 1 railway line between Częstochowa and Zawiercie.

Załącznik do I modułu Paktu Uczciwości – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (8.11.2016)

I moduł Paktu Uczciwości – Porozumienie pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (8.11.2016)

1st Module of Polish Integrity Pact (signed on 8.11.2016)

Agreement between the Stefan Batory Foundation and PKP Polish Railways S.A on the implementation of the "Integrity Pact" in the framework of a public procurement project for the design and build of the Częstochowa – Zawiercie section of line No. 1 between Warsaw and Katowice

Memorandum of understanding for the developement phase of Integrity Pact (between PKP Polskie Linie Kolejowe S.A and Stefan Batory Foundation) (11.2015)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.